ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ηλεκτρολογικό εργατικό δυναμικό της ΤECHNOMARE ΤECHNOLOGY αναλαμβάνει επισκευές, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και επιθεωρήσεις κυρίων και βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων από την μελέτη έως και την δόκιμη.
Εργασίες συνεχίζονται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, οπουδήποτε στον κόσμο ώστε να εξασφαλιστεί με αποτελεσματικότητα η εργασία στο συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης και προϋπολογισμό.

Ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλαμβάνουν:

Πλήρες εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών συστημάτων.
Σύστημα επικοινωνίας.
Εγκαταστάσεις και επισκευές συστημάτων ανίχνευσης φωτιάς, πυρόσβεσης, συναγερμός κυρίων μηχανών και General alarm system.
Κατασκευές ρυθμιστών τάσης και παραλληλισμός γεννητριών διαφορετικού τύπου.
Επισκευές βλαβών και εγκαταστάσεις φωτισμού.
Επισκευές εν-πλω.
Εμπειρία σε επισκευές που προήλθαν από φωτιά ή νερό.
Μελέτες και σχεδιασμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων –πινάκων μέσω Software
Windlasses, winches, cranes.
Επισκευές και επιθεωρήσεις επί πλοίων κάθε είδους γεννητριών, ηλεκτροκινητήρων και εκκινητών.
Περιελίξεις κάθε τύπου και μεγέθους AC/DC,γεννητριών και ηλεκτροκινητήρων. Αποκατάσταση μονώσεων κινητήρων και γεννητριών και επισκευές συλλεκτών.